Zdieľaj
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Od odpadu k zelenej elektrine, alebo ako to funguje na bioplynovej stanici

Keď počujete slovné spojenie zelená elektrina, čo Vás ako prvé napadne? Nie, nie je zelenej farby, elektrina nemá farbu, má v sebe len silu dať do pohybu rôzne veci a premeniť nám tmu na svetlo.

Zelená energia je dnes už neoddeliteľnou súčasťou energetického mixu v mnohých krajinách sveta a aj na Slovensku. Výroba energie z fosílnych palív je záťažou pre životné prostredie. Preto je nevyhnutný rast podielu energií vyrobených z obnoviteľných zdrojov vzhľadom k ekologickej situácii našej planéty. Výroba zelenej energie z biomasy a biologického odpadu sa považuje za CO2 neutrálnu. Energetické zhodnotenie biologických a potravinových odpadov je zelená cesta budúcnosti s obrovským potenciálom Výsledkom tejto energetickej premeny je enormné zníženie ekologickej záťaže na životné prostredie, zníženie objemu odpadu na skládkach. Ako a kde sa premieňa či už cielene pestovaná siláž, alebo biologický odpad na energiu, alebo po našom na „elektrinu“? No predsa v „elektrárni“. Ale v zelenej, ktorá sa odborne nazýva bioplynová stanica. A ako to tam funguje? Čítajte ďalej.

Základom fungovania bioplynovej stanice je premena biomasy a biologicky rozložiteľných odpadov za pomoci mikroorganizmov prostredníctvom anaeróbnej fermentácie na bioplyn, ktorý je spaľovaný v kogeneračných jednotkách za účelom výroby elektrickej energie a tepla. Kogeneračná jednotka je veľký motor, ktorý spaľuje vytvorený bioplyn.

Opäť možno slovo, s ktorým ste sa nestretli – fermentor. Laicky sa dá aj povedať, že fermentor je „betónový bazén“ kruhového tvaru s hermetickým prekrytím/zastrešením, v ktorom fermentuje, teda postupne vyhníva fermentát. Fermentát je bio zmes, ktorú tvorí rastlinná biomasa a biologicky rozložiteľný odpad. V tejto bio zmeny prebieha tzv. proces anaeróbnej fermentácie. Daný proces sa dá prirovnať ku klasickému vyhnívaniu v močiaroch, avšak pri bioplynových staniciach je prostredníctvom technológie kontrolovaný, cielený, efektívny a prebieha v hermeticky uzavretom prostredí bez prístupu kyslíka.

V GREENCORP používame technológiu výroby bioplynu anaeróbnou fermentáciou. Sme najväčším prevádzkovateľom bioplynových staníc na Slovensku a výrobe elektriny touto technológiou naozaj rozumieme. O tom, ako to u nás funguje, sa môžete presvedčiť aj v nasledujúcom videu:

Využívanie obnoviteľných zdrojov energie má okrem ekologického prínosu aj vplyv na znižovanie závislosti jednotlivých krajín na dovoze energie a palív zo zahraničia. Biologický odpad predstavuje hodnotný obnoviteľný zdroj s veľkým a doposiaľ nenaplneným potenciálom na výrobu elektrickej energie. Biologický odpad tvoríme denne. V domácnostiach ako napríklad kuchynský odpad, zvyšky jedla a potravín, ktoré neskonzumujeme. Druhou kategóriu biologického odpadu je záhradný odpad, teda všetko čo v záhade pokosíme, ostriháme, vyplejem atď. Treťou kategóriou bio odpadu je bio odpad z priemyselných a spracovateľských odvetví ako napríklad exkrementy z hydinární, srvátka z mliekarní, odpad z páleníc, alebo zvyšky ovocia a zeleniny zo supermarketov. Biologický odpad tvorí v súčasnosti skoro 50% všetkého odpadu, ktorý sa u nás v krajine vyprodukuje. Biologický odpad nie je vhodný na skládkovanie, či spálenie v spaľovniach. Kvôli svojej vysokej vlhkosti a obsahu soli (chlóru) je v procese spaľovania zdrojom pre tvorbu toxických plynov, ako sú napríklad dioxíny. Biologický odpad sa považuje aj vzhľadom na jeho výdatnosť v procese fermentácie za jeden z najúčinnejších zdrojov pre tvorbu bioplynu, ktorý sa prostredníctvom kogenerácie premení na elektrickú energiu.

Ďalšou ekologickou cestou, ako naložiť s biologickým odpadom, je jeho kompostovanie a premena na vysokokvalitný substrát. Ale o tom až v ďalšom blogu.

Zdieľaj
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Máte tip na článok, alebo video ?

Prečítajte si tiež

Máte tip na článok, alebo video ?

Tip na článok